ZABRZAŃSKI BUDŻET PARTYCYPACYJNY

Od 28 września do 8 października zapraszamy do  głosowania  . Będziemy w głosowaniu decydowali , które projekty zostaną skierowane do realizacji w kolejnym roku.
Prosimy o oddanie głosu na nasz projekt : Modernizacja placu zabaw przy przedszkolu Nr 19. Nr projektu P0050 dostępny na stronie :  http://www.um.zabrze.pl/sites/default/files/attach/ZBP2016_lista_projektow_do_glosowania_7.pdf Projekt zakłada budowę placu zabaw dla dzieci przedszkolnych oraz dla dzieci i społeczności lokalnej.
W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy Zabrza, którzy ukończyli 16 lat. Ważne, aby byli wpisani do miejskiego zbioru meldunkowego (pobyt stały lub czasowy) Podajemy adres do głosowania : https://zabrze.zetwibo.pl/voting/welcome
W razie dodatkowych pytań zapraszamy do przedszkola.

Rok szkolny 2015/2016

Zapraszamy wszystkich naszych Milusińskich dnia 1 września 2015roku. Przedszkole na Was czeka.

Zebranie z Rodzicami odbędzie się dnia 2 września 2015 o godzinie 16:00. Na zebraniu omówimy organizację pracy przewidzianą na cały rok szkolny.

PORZĄDEK ZEBRANIA 2 września 2015

Temat : Organizacja pracy w roku szkolnym 2015/2016
1.Powitanie rodziców, wybór protokolanta, lista obecności.

2.Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2015/2016. Przedstawienie personelu pedagogicznego zatrudnionego w placówce z przydziałem do poszczególnych grup dzieci. Podanie kwalifikacji nauczycielek.

3.Rozkład dnia w przedszkolu. Godziny pracy poszczególnych oddziałów.

4.Zapoznanie ze Statutem przedszkola:

przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków
zasady dot. przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkola
zasady żywienia w przedszkolu
prawa i obowiązki dziecka w przedszkola

5.Zapoznanie Rodziców z planowanymi na cały rok szkolny uroczystościami, wycieczkami,

6.Zapoznanie z Koncepcją Pracy przedszkola na rozpoczynający się rok szkolny.

7.Zasady odpłatności za przedszkole:

8.Wypełnienie deklaracji dotyczącej pobytu w przedszkolu – godziny, posiłki – do sporządzenia umów lub aneksów z rodzicami.

9.Zapoznanie z programami realizowanymi w przedszkolu

10.Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych: religia, rytmika, koła zainteresowań

11 Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

12.Prezentacja ona temat działań przedszkola oraz osiągnięć wychowanków.

13.Zebrania w grupach.

Zapraszam