NOWY ROK SZKOLNY 2014/2015

Zapraszamy wszystkich naszych Milusińskich dnia 1 września 2014 roku.  Przedszkole na Was  czeka.

Zebranie z Rodzicami odbędzie się dnia 2 września 2014 o godzinie 16:00. Na zebraniu omówimy organizację pracy przewidzianą na cały rok szkolny.

PORZĄDEK ZEBRANIA 2 września 2014

Temat : Organizacja pracy w roku szkolnym 2014/2015
1.Powitanie rodziców, wybór protokolanta, lista obecności.

2.Organizacja pracy przedszkola w roku szkolnym 2014/2015. Przedstawienie personelu pedagogicznego zatrudnionego w placówce z przydziałem do poszczególnych grup dzieci. Podanie kwalifikacji nauczycielek.

3.Rozkład dnia w przedszkolu. Godziny pracy poszczególnych oddziałów.

4.Zapoznanie ze Statutem przedszkola:

przypadki skreślenia dziecka z listy wychowanków
zasady dot. przyprowadzania i odbierania dziecka w przedszkola
zasady żywienia w przedszkolu
prawa i obowiązki dziecka w przedszkola

5.Zapoznanie Rodziców z planowanymi na cały rok szkolny uroczystościami, wycieczkami,

6.Zapoznanie z Koncepcją Pracy przedszkola na rozpoczynający się rok szkolny.

7.Zasady odpłatności za przedszkole:

8.Wypełnienie deklaracji dotyczącej pobytu w przedszkolu – godziny, posiłki – do sporządzenia umów lub aneksów z rodzicami.

9.Zapoznanie z programami realizowanymi w przedszkolu

10.Przedstawienie oferty zajęć dodatkowych: religia, rytmika, koła zainteresowań

11.Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków

12.Prezentacja ona temat działań przedszkola oraz osiągnięć wychowanków.

13.Zebrania w grupach.